REGULAMIN

Utworzono: sobota, 29 czerwiec 2019

REGULAMIN

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM.CYPRIANA KAMILA NORWIDA

 – CENTRUM WIEDZY W BOLESŁAWCU

 • § 1
 1. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy udostępnia zbiory oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.
 2. Godziny otwarcia określa Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Dyrektor ma prawo zamknąć Bibliotekę i jej działy na czas określony z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów, konserwacji sprzętu lub z innych uzasadnionych przyczyn.
 • § 2
 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu są udostępniane wszystkim zainteresowanym, którzy zostaną zarejestrowani w punkcie rejestracji i otrzymają kartę biblioteczną.
 2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 3. Ze zbiorów wypożyczanych do domu, udostępnianych na miejscu oraz Internetu i Centrum Wiedzy mogą korzystać osoby, które wypełniły i podpisały kartę zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
 4. Karta biblioteczna upoważnia jej posiadacza do:

- wypożyczania książek

- wypożyczania zbiorów fonograficznych (książka mówiona, muzyka, filmy)

- korzystania z mediów udostępnianych na miejscu

- korzystania z Internetu.

 1. Wypożyczanie zbiorów w działach możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu komputerowej karty czytelnika.
 2. Zagubienie komputerowej karty czytelnika należy zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty.
 • § 3
 1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy obowiązuje zapis centralny.
 1. Rejestracja czytelników i wypożyczeń zbiorów prowadzona jest w komputerowym systemie bibliotecznym Aleph.
 1. Po zarejestrowaniu się czytelnik otrzymuje dostęp do zabezpieczonego hasłem indywidualnego konta internetowego.
 1. Konto umożliwia czytelnikowi:

a/ przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych

b/ zamawianie materiałów bibliotecznych

c/ sprawdzanie stanu bieżącego i historii wypożyczeń

d/ uzyskanie informacji o stanie zadłużenia wobec biblioteki

e/ aktualizację informacji na swoim koncie.

 1. W celu dokonania zapisu do biblioteki czytelnik powinien:

a/  okazać dowód osobisty, uczeń legitymację szkolną

b/  zapoznać się z Regulaminem oraz zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania.

 1. W stosunku do osób do lat 13 zobowiązania biblioteczne podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
  Koszt wydania karty bibliotecznej wynosi 2 zł  (dwa złote).
 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej czytelnik za wydanie nowej karty wnosi opłatę w wysokości 10 zł (dziesięć złotych).
 2. W każdym przypadku wymiany karty bibliotecznej czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz uregulowania zaległych opłat.
 3. W przypadku zwrotu karty bibliotecznej przez czytelnika biblioteka nie zwraca opłaty pobranej za jej wydanie.
 4. Czytelnik zobowiązany jest każdorazowo do zgłoszenia zmiany nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły lub zajęcia.
 • § 4
 1. W chwili zapisu pobierane są dane osobowe niezbędne do zarejestrowania czytelnika i wydania karty bibliotecznej:

a/ nazwisko i imiona

b/ data urodzenia

c/ nr PESEL (lub jego odpowiednik w przypadku cudzoziemców)

 1. Dla prawidłowego kontaktu z czytelnikiem pobierane są także adres, numer telefonu i adres mailowy.
 2. Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy w Bolesławcu. Dane osobowe, gromadzone przez bibliotekę, przetwarzane są wyłącznie w celach statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane będą udostępniane wyłącznie osobom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie zgodnie z z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Czytelnik rozliczony z biblioteką ma prawo wypisać się z niej, co skutkuje zamknięciem konta w systemie bibliotecznym oraz zniszczeniem karty bibliotecznej i zobowiązania. Wniosek o zamknięcie konta można złożyć po okazaniu dyżurującemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej wraz z dokumentem tożsamości. Likwidacja następuje w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku.
 • § 5
 1. Jednorazowo z poszczególnych działów można wypożyczyć do 5 książek, w Mediatece do 6 [w tym: 4 książki mówione, 2 filmy (na weekend do 4 filmów – od piątku do poniedziałku), 4 płyty z muzyką i 1 grę komputerową oraz 1 Czytak – oferta wyłącznie dla posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – osób niewidomych i niedowidzących].
  W przypadku korzystania z usług bibliotecznych kilku działów czytelnik może wypożyczyć maksymalnie do 15 mediów.
 1. Poszczególne typy mediów wypożycza się:

- książki ( w tym książkę mówioną) na okres nie dłuższy niż 30 dni

- płyty z muzyką, edukacyjne programy na okres nie dłuższy niż 30 dni

- Czytaki na okres nie dłuższy niż 30 dni

- filmy na okres nie dłuższy niż 2 dni (na weekend do 4 filmów  –od piątku do poniedziałku) za przetrzymanie 2 zł za każdy dzień (od 1 filmu)

- gry komputerowe na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

 1. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników o kolejny okres wypożyczenia.
 2. Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia każdego medium określonego w pkt.2, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.
 3. Przy wypożyczaniu mediów szczególne cennych Biblioteka pobiera kaucję w wysokości obowiązującej ceny rynkowej.
 4. Czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarza może zarezerwować media, które są wypożyczone przez innych czytelników.
 • § 6
 1. Czytelnik może zamówić książki lub inne medium w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. (Pokrywa koszt przesyłki).
 2. Ze sprowadzonych publikacji czytelnik korzysta na miejscu w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, która zrealizowała zamówienie.
 3. Wypożyczenia książek z czytelni dokonuje się w wyjątkowych wypadkach (z wyłączeniem zbiorów wydanych przed 1945 rokiem, unikalnych oraz wyjątkowo cennych).
 • § 7
 1. Biblioteka pobiera opłaty: za usługi reprograficzne, wydruki komputerowe oraz inne określone Regulaminem.
 2. Wysokość pobieranych opłat określa szczegółowy wykaz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzona pokwitowaniem.
 • § 8
 1. Za nieterminowy zwrot mediów przekraczający okres ustalony w § 3 pkt. 2 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie:

- książki ( w tym książka mówiona) – 10 gr. od jednej książki za każdy dzień po terminie zwrotu

- muzyka  - 10 gr. za każdy dzień po terminie zwrotu

- filmy, gry komputerowe i Czytaki – 2 zł za każdy dzień po terminie zwrotu

 1. Jeżeli wielkość kwoty przekroczy 10 PLN nastąpi blokada konta czytelnika.
 • § 9
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania mediów będących własnością Biblioteki. Powinien zwracać uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia zbiorów oraz sprzętów komputerowych odpowiada czytelnik. Za szkody te, wyrządzone przez osobę niepełnoletnią odpowiada opiekun prawny.
 3. Odszkodowanie za zagubione, uszkodzone lub zniszczenie mediów jest równe dwukrotnej wysokości obowiązującej ceny rynkowej.
 4. Czytelnik może za zgodą kierownika Działu Udostępniania dostarczyć zamiast zagubionego medium inne, ale przydatne Bibliotece, jednak nie mniejszej wartości.
 5. Opłata za zniszczenie kodu paskowego na książce wynosi 2,00 zł.
 6. Czytelnik do którego biblioteka wysyła upomnienie pokrywa koszt przesyłki i druku.
 7. Jeżeli czytelnik, mimo wysyłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
 • § 10
 1. Czytelnik chcący skorzystać z komputera rejestruje się u dyżurującego bibliotekarza na podstawie karty bibliotecznej.
 2. Bibliotekarz wskazuje czytelnikowi miejsce przy stanowisku komputerowym.
 3. Stanowisko komputerowe udostępnia się na czas nieprzekraczający godziny, z możliwością przedłużenia, jeżeli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp.
 4. Czytelnicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.
 5. Wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.
 6. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych ma służyć celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym
 7. Po zakończeniu pracy przy komputerze czytelnik zobowiązany jest do pozostawienia sprzętu komputerowego w konfiguracji zastanej, w tym do usunięcia zapisanych przez siebie danych.
 8. Bibliotekarz ma prawo monitorowania czynności użytkownika podczas pracy przy komputerze.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przez użytkownika bibliotekarz ma prawo przerwać jego pracę i pozbawić go możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego.
 10. Decyzje w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
 • § 10
 1. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w Bibliotece odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, posiłków, używania telefonów komórkowych, wprowadzania zwierząt oraz rowerów.
 3. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny, stanowiące zagrożenie dla innych, nie mogą przebywać na terenie biblioteki.
 • § 11
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
 3. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu
 4. B. Głowackiego 5.
 • § 12
 1. Korzystający z Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy powinni pozostawić okrycia wierzchnie, bagaże, torby, plecaki, parasole itp. w wyznaczonym miejscu, tj. w szafkach samoobsługowych lub na wieszakach.
 2. Za pozostawione w szafkach lub na wieszakach przedmioty wartościowe biblioteka nie odpowiada.
 3. Rzeczy pozostawione i nieodebrane przez 7 dni zostaną mechanicznie zniszczone. 

Bolesławiec, 15.10.2018

Załącznik Nr 1

Godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu:

Poniedziałek     10.00 – 15.30

Wtorek              10.00 – 18.00

Środa                 10.00 – 18.00

Czwartek           10.00 – 18.00

Piątek                10.00 – 18.00

Sobota                 9.00 – 14.00

Załącznik nr 2

Wykaz pobieranych opłat

 1. Wydruki i kserokopie:

-  A4  - 0,30 zł.

-  A3  - 0,40 zł.

 1. Nieterminowy zwrot zbiorów:

- książka, książka mówiona – 1 dzień zwłoki – 0,10 zł.

- muzyka – 1 dzień zwłoki – 0,10 zł.

- filmy, płyty DVD, VCD, gry na konsole, czytaki – 1 dzień zwłoki – 2,00 zł.

 1. Karta biblioteczna:

- pierwsze wydanie kart bibliotecznej – 2,00 zł.

- wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 10,00 zł.

Odsłony: 7907

Popularne artykuły