Utworzono: piątek, 20 wrzesień 2019

Program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu na lata 2019 - 2024

1. Misja

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i naukowych mieszkańców Bolesławca oraz potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. Pomoc w odkrywaniu różnorodnych zagadnień naukowych, umożliwianie rozwoju.

2. Cel

Poszerzanie działań kulturalnych, czytelniczych i naukowych proponowanych mieszkańcom o elementy pielęgnacji dziedzictwa narodowego, korzystania ze współczesnej technologii w udostępnianiu wiedzy oraz rozwój współpracy międzynarodowej.

3. Działalność programowa

1. Poszerzanie i kontynuowanie dotychczasowych zadań biblioteki:

 • popularyzowanie i udostępnianie księgozbioru w formie tradycyjnej i elektronicznej (dalsze wykorzystanie sytemu informatycznego ALEPH, udostępnianie bazy Legimi
  i portalu czytelni ibuk.pl),
 • promocja czytelnictwa – spotkania z pisarzami, ludźmi kultury i sztuki, konkursy, prelekcje, wystawy, wspieranie działalności klubów dyskusyjnych,
 • uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych, podnoszenie kompetencji pracowników.

2. Wzmocnienie miejsca MBP – CW na mapie kulturalno – naukowej miasta, województwa, regionu, jako ośrodka pielęgnującego dziedzictwo niematerialne oraz instytucji propagującej naukę:

 • stworzenie interesującej oferty z wykorzystaniem warsztatów, stanowisk doświadczalnych, pokazów popularnonaukowych, lekcji tematycznych,
 • pozyskanie stałych partnerów merytorycznych,
 • stworzenie rady konsultacyjnej dla MBP - CW złożonej z przedstawicieli środowisk edukacyjnych naukowych i kulturalnych.

3. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych – utworzenie stanowisk badawczych wraz z ofertą edukacyjną we współpracy ze szkołami i uczelniami oraz przy wsparciu przedsiębiorstw:

 • kontynuacja współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 • dalsze udostępnianie sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu,
 • rozwijanie oferty organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • kontynuacja działań aktywizujących osoby starsze, 
 • stworzenie zasobu eksponatów i stanowisk umożliwiających przeprowadzanie doświadczeń naukowych, 
 • wypożyczanie wystaw o tematyce naukowej i upowszechniających wiedzę,
 • stworzenie strefy wirtualnej rzeczywistości.

4. Stworzenie trzeciego filaru instytucji – centrum dziedzictwa niematerialnego, jako miejsca poszerzania wiedzy o „naszych korzeniach”, historii i tożsamości:

 • wykorzystanie możliwości promocyjnych Zespołu Pieśni i Tańca
 • nawiązanie współpracy z wydziałami etnografii i etnologii na uczelniach wyższych oraz z instytucjami muzealnymi,
 • organizacja występów, pokazów, koncertów, prezentacji zwyczajów, tradycjii obyczajów ludowych również w formie lekcji dla szkół i przedszkoli,
 • gromadzenie, opracowywanie i prezentacja w formie wystaw, warsztatów i prelekcji niematerialnych przejawów dziedzictwa kulturowego.

5. Rozwój współpracy międzynarodowej w propagowaniu idei „nauki bez granic”:

 • nawiązanie współpracy z innymi instytucjami tego typu za granicą, zwłaszcza na terenie pogranicza niemieckiego i czeskiego, a także działających w innych miastach europejskich,
 • realizacje międzynarodowych projektów we współpracy z partnerami zagranicznymi współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym UE.
Odsłony: 10759

katalog primo na stron

 

Aktualnie

Odwiedza nas 215 gości oraz 0 użytkowników.

Popularne artykuły